Beleidsplan

Ons plan voor

de toekomst

Het beleid van de Stichting The Siers Foundation is gebaseerd op het realiseren van de doelstelling van de stichting door het verstrekken van financiële middelen, goederen en/of kennis en vaardigheden aan organisaties en instellingen van maatschappelijk, sociaal en/of culturele aard.

Bijdrages

Hoe kunt u ons helpen
met uw bijdrage.

Wenst u een bijdrage voor uw project of te organiseren activiteiten, dan dienen deze altijd te passen binnen de doelstelling van de Stichting en onderbouwd te worden met uitvoerige informatie.

Het stichtingsbestuur vergadert een aantal keer  per jaar. Aanvragen moeten minimaal 3 maanden voor de te organiseren activiteit worden ingediend.

De hier benoemde vier onderdelen moeten altijd meegestuurd te worden.

Aanvragen kunnen digitaal verstuurd worden naar:
info@siersfoundation.nl of anders per post naar Schuttersveldstraat 22, 7570 AH Oldenzaal.

1

Uitvoerige beschrijving van aard
en doel van de activiteit.

2

Informatie over de aanvrager of organiserende
stichting / vereniging en de vermogenspositie /
recent exploitatieoverzicht (voor zover van toepassing).

3

Realistische begroting van de te verwachten
kosten en opbrengsten.

4

Informatie over eventuele ingediende aanvragen
bij andere instanties.

ONs plan

Stichtingbeleid

voor aanvragen

Het beleid van de stichting is gebaseerd op het in stand houden van het vermogen waardoor de continuïteit van de stichting gewaarborgd blijft.

De wijze van verstrekken van bijdragen is vermeld onder sponsoring. Aanvragen tot sponsoring dienen te passen binnen de doelstelling van de stichting.

Honorering van aanvragen is ter beoordeling van het bestuur.

Aanvraag samenstellen

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen en faciliteren van instellingen en organisaties van maatschappelijk, sociaal en/of culturele aard en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Financiële middelen

Het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen.

Goederen

Het leveren van diverse goederen aan organisaties en instellingen.

Kennis en vaardigheden

Het delen van kennis en vaardigheden met organisaties en instellingen.

Extra info

Wat zijn onze

waarden
als stichting?

Als stichting The Siers Foundation koesteren wij kernwaarden die ons leiden in ons streven naar maatschappelijke verbetering. Onze waarden omvatten Maatschappelijke betrokkenheid, Transparantie, Samenwerking en Integriteit. Wij zetten ons in voor een betere toekomst, waarin iedereen de kans heeft om te gedijen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze stichting is toegewijd aan het bevorderen van positieve veranderingen in de samenleving door financiële steun en hulpbronnen te bieden aan organisaties en instellingen met maatschappelijke doelstellingen. We zijn gepassioneerd over het bijdragen aan een rechtvaardigere en welvarendere wereld.

Transparantie

We hechten grote waarde aan openheid en eerlijkheid. Het delen van onze financiële informatie en het jaarlijks openbaar maken van onze jaarrekeningen zorgen ervoor dat onze stakeholders vertrouwen hebben in onze activiteiten en beslissingen.

Samenwerking

Samenwerking staat centraal in ons werk. We geloven in de kracht van partnerschappen en synergieën. Door samen te werken met andere organisaties, kunnen we onze impact vergroten en meer bereiken in de richtingvan onze missie.

Innovatie

We streven naar creatieve en innovatieve benaderingen om positieve veranderingen te bewerkstelligen. We moedigen het gebruik van nieuwe ideeën, technologieën en benaderingen aan om effectiever te zijn in het realiseren van onze doelstellingen.

Integriteit

Integriteit is de kern van onze organisatie. We handelen altijd met ethische normen en waarden en zorgen ervoor dat de middelen en steun die we verstrekken op verantwoorde wijze worden gebruikt ten behoeve van de gemeenschap. We nemen geen beloningen aan voor ons bestuur en handelen te allen tijde in het belang van de stichting en haar missie.

Inkomsten

De stichting zal haar inkomsten
verwerven door:

Subsidies en andere bijdragen.
Schenkingen, erfstellingen en legaten.
Alle andere verkrijgingen en baten.

De jaarrekening van de stichting wordt jaarlijks openbaar gemaakt.

Download jaarrekening

Help mee aan

een betere toekomst

Laten we samen bouwen aan een betere toekomst voor de komende generaties.

Doneer